سطح زبان

در اکثر روش های مهاجرت به کشور کانادا، دانستن یکی از زبان های رسمی این کشور (انگلیسی یا فرانسه) در سطح ابتدایی، متوسطه یا خوب، وابسته به برنامه مورد تقاضا، ضروری است. معیار تعیین میزان تسلط شما به زبان های انگلیسی و فرانسه، به ترتیب CLB (Canadian Language Benchmark) و NCLC (Niveau de Compétence Linguistique Canadien) می باشد.
جدول زیر معادل های هر سطح از CLB و NCLC را با نمرات تست های زبان مورد قبول مهاجرت کانادا که CELPIP و IELTS برای انگلیسی می باشند نشان می دهد:

تست های زبان فرانسه که مورد تایید اداره مهاجرت کاناداست عبارتند از:
Test d’Evaluation de Français (TEF)
Test de Connaissance du Français (TCF)
جدول زیر برابری نمرات این تست ها را با NCLC نشان می دهد: